Dopravní stavby

Distribuční centrum Šestajovice

Naše společnost prováděla přípravu území vč. bourání a demolice, komunikace, venkovní rozvod vody, kanalizace a další práce s tím spojené.
  
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Šestajovice
Realizace : 2/2016 - 12/2016  
Finanční objem:  29,4 mil. Kč
 
 

I4 a R4 zvýšení zádržnosti

Zhotovení středových přejíždějících pruhů

Typ:  Dopravní stavby 
Místo:  R4 - Praha 
Finanční objem:  15,4 mil. Kč 
Realizace:  03/2016 - 05/2016 

 
 

Modernizace trati Ševětín

Výškové snížení stávající místní komunikaci pod mostem z důvodu nedostatečné podjezdné výšky pod novým mostem a přeložiení stávajícího vodovodu. 

Typ:  Dopravní stavby 
Místo:  Ševětín - Borek 
Finanční objem:  17,7 mil. Kč 
Realizace:  08/2015 - 5/2016 
 
 

Rekonstrukce komunikace Dobrovského ulice v Písku

Naše společnost prováděla kompletní  rekonstrukci komunikace Dobrovského v Písku v úseku od křižovatky s komunikací Na Houpačkách přes křižovatku s ulicí Jiráskovo Nábřeží, vč. křižovatky, krátkého úseku bezejmenné komunikace ke garážím a krátkých úseků komunikace Jiráskovo Nábřeží – v rozsahu řešení prostoru křižovatky. Rekonstruován byl kryt a konstrukční vrstvy komunikace, niveleta v ose komunikace byla snížena tak, aby byl napraven nevyhovující stav přílišného převýšení vůči chodníkům. Chodníky byly rozšířeny, stavebně byly vymezeny pásy pro odstavení/parkování osobních vozidel, do kterých vybíhají poloostrůvky. V těch jsou osazeny stromy a stožáry veřejného osvětlení. Plocha křižovatky je zvýšena do úrovně chodníků. Nově rekonstruována byla trasa kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, přeložka STL plynovodů.
 
Typ: Dopravní a inženýrské stavby
Místo : Písek
Realizace : 7/2015 -12/2015  
Finanční objem:  19,6 mil. Kč
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13