Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

 

Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

 

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k oznámením přístup.

 

Příslušná osoba: Ing. Jiří Kuchař

Email: kuchar@kds-stavebni.cz

Telefon: +420602421073

 

Příslušná osoba: Iveta Molkupová

Email: molkupova@kds-stavebni.cz

Telefon: +420724418118

 

Způsoby oznamování

Dle zákona umožňujeme odeslání oznámení všemi povinnými kanály, a to písemně, ústně a osobně.

 

Písemně

Zabezpečeným formulářem: https://app.safetalk.io/f/67e9ce6e7c96

nebo e-mailem na d5345d7dabdc@mail.safetalk.io

 

Ústně

Na telefonním čísle +420800050856. Po vytočení budete vyzváni k zadání kódu: 295463390 a jeho potvrzení mřížkou. Následně můžete nahrát hlasový záznam, který odešlete znovu stisknutím mřížky. Do SMS vám poté přijdou instrukce, kde můžete své oznámení dále sledovat a komunikovat s příslušnou osobou.

 

Osobně

Nejpozději do 14 dní po domluvě na výše uvedených kontaktech

 

Sledování oznámení

Oznámení lze sledovat po zadání jeho ID na adrese app.safetalk.io/followup

 

Ochrana osobních údajů

 

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

a) datum přijetí oznámení,

b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy,

c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu totožnost známa,

d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu (organizaci) osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky může stanovit pouze zákon.

Jediným správcem údajů je Příslušná osoba a oznamovateli tak vůči němu zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterém je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/

 

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.